CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Tuesday, April 14, 2009

PENGULUNGAN UNTUK KURSUS LSP4023 2009


Menjadi seorang guru bukannya mudah dari erti kata yang sebenar. Mudah dari segi perjawatannya tetapi agar sukar dari segi tanggungjawab dan persediaan untuk menjadi seorang guru sejarah yang berkesan dan efektif.

Kursus ini dengan harapan mampu menyediakan bakal guru kepada medan pendidikan yang lebih luas sebagai satu usaha mematangkan bakal guru secepat yang boleh , bersedia, tidak gentar dan berani menghadapi pelbagai bentuk pelanggan yankni pelajar yang penuh potensi tak kira di luar bandar mahu pun bandar.

Seorang guru sejarah yang berkesan bermula dengan kefahamannya tentang apakah persediaan yang perlu dilalui. Apakah tujuan kita mengajar sejarah di sekolah? Sejarah adalah mata pelajaran teras di peringkat sekolah menengah dan di ajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5.

Guru perlu membuat perancangan tahunan dan harian sebagai satu bentuk panduan kursus yang mesti diselesaikan seperti mana ditetapkan dalam kurikulum sejarah yang menterjermahkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui bantuan sukatan pelajaran,huraian sukatan pelajaran dan rancangan harian. Semua ini merupakan aspek penting dalam perangan guru sebelum,semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Proses pengajaran dan pembelajaran ini didedahkan dalam kursus ini semasa anda membuat pengajaran mikro sebagai salah satu syarat kursus yang wajib dilalui oleh semua pelajar yang menduduki kursus LSP4023.

Sebelum proses P&P guru perlu memikirkan apa yang akan di ajar, kelas mana, apakah kaedah yang hendak digunakan. apakah aktiviti yang sesuai untuk memudahkan hasil pembelajaran dicapai. bagaimanakan bentuk penilaian yang akan diguna pakai dan sebagainya.

Semasa proses P&P pula lain hal pula berlaku, bagaimana guru mengorganisasi isi p&Pnya adakah berlaku kesinambungan isi,disampaikan mengikut urutan,digabung jalinkan secara berkesan. Bagaimanakah persediaan guru dari segi penguasaan konsep,fakta, aktiviti P&P , bahan bantu mengajar yang akan digunakan , bentuk pengukuhan atau pemulihan yang diperlukan. semua ini perlu diambil kira termasuklah perkara diluar jangka khusus kawalan kelas dan disiplin pelajar

Gambatte dan selamat menghadapi peperiksaan .. ja ne

Tuesday, April 7, 2009

CONTOH BENTUK PENILAIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN


Kreativiti guru menjadikan pengajaran dan pembelajaran sejarah itu lebih bermakna dan menyeronokan.
Guru sejarah boleh menggunakan contoh-contoh bahan di atas sebagai bentuk penilaian dalam bilik darjah sebagai satu aktiviti yang menarik dan mencabar minda pelajar.

MERANCANG PEMBINAAN INSTRUMEN PENILAIAN1.Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, kaedah penilaian dan instrumen penilaian
2.Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan.
3.JPU - dapat merangkakan:
i.tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom.
ii.bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan
iii. untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi,hasil pembelajaran dicatatkan secara spesifik.

Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada:
mata pelajaran

1. tajuk-tajuk yang dinilai
2. peringkat kebolehan murid yang dinilai
3. wajaran aras kesukaran
4. mudah, sederhana, sukar

LANGKAH-LANGKAH MENYEDIA JPU

1.Pilih tajuk yang hendak dinilai.
2.Tentukan Hasil Pembelajaran.
3.Tentukan bilangan soalan mengikut aras.
4.Tulis bilangan soalan dalam petak berkenaan.
5.Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.

KAEDAH PENILAIAN

1.lisan
2.penulisan
3.pemerhatian

Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk :

1.Mengesan serta-merta
- mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian
- tidak memerlukan instrumen yang khusus

2.Mengesan kemajuan
- mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran
- perlu dirancang secara individu atau kumpulan
- menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak, lembaran kerja, ujian bertulis

3.Mengesan pencapaian
- mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program
- perlu dirancang secara individu
- dijalankan dengan menggunakan senarai semak, skala kadar, ujian bertulis dan ujian lisan

APA GUNA PEMERHATIAN?

Digunakan untuk menilai
- sikap
- perlakuan/amalan
- amali
- kemahiran manipulatif
- kemahiran bersosial
- kemahiran belajar
- kemahiran kinestetik
- kemahiran literasi komputer
- kemahiran mereka cipta

Perlaksanaan Pemerhatian

1.Pemerhatian proses dan hasil kerja seperti lukisan,buku skrap, kraf tangan dan kerja kursus membolehkan pengajar menilai sikap serta penguasaan sesuatu
kemahiran.

2.Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu pendidik melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.

3.Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar/marking scheme.

PENILAIAN SECARA LISAN

APAKAH GUNA?
Untuk mendapat maklumat hasil interaksi:
- pelajar dengan pendidik
- pelajar dengan pelajar
- pelajar dengan bahan pembelajaran

Apa aspek yang boleh dinilai secara lisan?

- kefahaman konsep
- pengetahuan fakta
- pemikiran peringkat tinggi
- kecekapan mendengar
- penggunaan bahasa yang tepat
- kecekapan metematik
- gaya persembahan/ kelancaran berbahasa
- pertuturan dan sikap

PENILAIAN PENULISAN

Bagaimana ia dilakukan?

- karangan
- laporan projek/kerja kursus/folio
- latihan dan ujian bertulis
- huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

Apa kemahiran yang diukur?

- kemahiran menulis
- menyusun idea
- perbendaharaan kata
- mengaplikasi
- mentafsir
- menilai
- mempertahan/menyokong hujah
- menyebar idea/ buat rumusan/cadangan

KULIAH 13: PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SEJARAH


Konsep

I.Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar

II.menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumenpenilaian,

III.melaksanakan penilaian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan.

IV.dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani

ivV.selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

VI.penilaian berterusan terhadap perkembangan bagi kesemua aspek

Penilaian Berterusan (PB)-continuous assessment

bersifat formatif
i.mengutamakan kemajuan setiap pelajar dari satu peringkat ke satu peringkat
ii.dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa.
iii.memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan pelajar serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun
iv.dapat mengenal pasti kelemahan
v.memperkembangkan lagi kekuatan serta potensi murid.

A.Penilaian formatif

Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai

dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

B.Penilaian sumatif

Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang p dengan p lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.

Dikendalikan oleh pengajar
• menilai pelajarnya sendiri

Berasaskan Kriteria
• menilai penguasaan p berdasarkan hasil
pembelajaran yang telah ditentukan

Formatif
• dijalankan berterusan mengesan perkembangan,
kemajuan dan pencapaian murid

Mengesan Perkembangan Pembelajaran Secara Menyeluruh
(JERI)

Ciri2 Penilain Kendalian Kendiri

Bersistem

• merancang
• menentukan instrumen
• melaksana
• menganalisis
• merekod
• melapor
• tindakan susulan

CIRI-CIRI PENILAIAN KENDALIAN KENDIRI

1.Pelbagai kaedah
• pemerhatian• lisan• penulisan

2.Menekankan Perkembangan Individu
• berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk perbandingan antara individu

3.Menggalakkan Penilaian Kendiri
• melatih p menilai kemajuan sendiri secara berterusan
• pengajar mendapat maklumat tambahan

4.Membolehkan Tindakan Susulan
• mengatasi kelemahan pembelajaran
• mempertingkatkan kekuatan pembelajaran

GAYA PEMBELAJARAN


The Visual/ Verbal Learning Style
You learn best when information is presented visually and in a written language format. In a classroom setting, you benefit from instructors who use the blackboard (or overhead projector) to list the essential points of a lecture, or who provide you with an outline to follow along with during lecture. You benefit from information obtained from textbooks and class notes. You tend to like to study by yourself in a quiet room. You often see information "in your mind's eye" when you are trying to remember som ething.

Learning Strategies for the Visual/ Verbal Learner:
To aid recall, make use of "color coding" when studying new information in your textbook or notes. Using highlighter pens, highlight different kinds of information in contrasting colors.

Write out sentences and phrases that summarize key information obtained from your textbook and lecture.

Make flashcards of vocabulary words and concepts that need to be memorized. Use highlighter pens to emphasize key points on the cards. Limit the amount of information per card so your mind can take a mental "picture" of the information.

When learning information presented in diagrams or illustrations, write out explanations for the information.

When learning mathematical or technical information, write out in sentences and key phrases your understanding of the material. When a problem involves a sequence of steps, write out in detail how to do each step.

Make use of computer word processing. Copy key information from your notes and textbook into a computer. Use the print-outs for visual review.

Before an exam, make yourself visual reminders of information that must be memorized. Make "stick it" notes containing key words and concepts and place them in highly visible places --on your mirror, notebook, car dashboard, etc..


The Visual/ Nonverbal Learning Style
You learn best when information is presented visually and in a picture or design format. In a classroom setting, you benefit from instructors who use visual aids such as film, video, maps and charts. You benefit from information obtained from the pictures and diagrams in textbooks. You tend to like to work in a quiet room and may not like to work in study groups. When trying to remember something, you can often visualize a picture of it in your mind. You may have an artistic side that enjoys activities ha ving to do with visual art and design.

Learning Strategies for the Visual/ Nonverbal Learner:
Make flashcards of key information that needs to be memorized. Draw symbols and pictures on the cards to facilitate recall. Use highlighter pens to highlight key words and pictures on the flashcards. Limit the amount of information per card, so your mind can take a mental "picture' of the information.

Mark up the margins of your textbook with key words, symbols, and diagrams that help you remember the text. Use highlighter pens of contrasting colors to "color code" the information.

When learning mathematical or technical information, make charts to organize the information. When a mathematical problem involves a sequence of steps, draw a series of boxes, each containing the appropriate bit of information in sequence.

Use large square graph paper to assist in creating charts and diagrams that illustrate key concepts.

Use the computer to assist in organizing material that needs to be memorized. Using word processing, create tables and charts with graphics that help you to understand and retain course material. Use spreadsheet and database software to further organize m aterial that needs to be learned.

As much as possible, translate words and ideas into symbols, pictures, and diagrams.

The Tactile/ Kinesthetic Learning Style
You learn best when physically engaged in a "hands on" activity. In the classroom, you benefit from a lab setting where you can man ipulate materials to learn new information. You learn best when you can be physically active in the learning environment. You benefit from instructors who encourage in-class demonstrations, "hands on" student learning experiences, and field work outside t he classroom.

Strategies for the Tactile/ Kinesthetic Learner:
To help you stay focused on class lecture, sit near the front of the room and take notes throughout the class period. Don't worry about correct spelling or writing in complete sentences. Jot down key words and draw pictures or make charts to help you reme mber the information you are hearing.

When studying, walk back and forth with textbook, notes, or flashcards in hand and read the information out loud.

Think of ways to make your learning tangible, i.e. something you can put your hands on. For example, make a model that illustrates a key concept. Spend extra time in a lab setting to learn an important procedure. Spend time in the field (e.g. a museum, hi storical site, or job site) to gain first-hand experience of your subject matter.

To learn a sequence of steps, make 3'x 5' flashcards for each step. Arrange the cards on a table top to represent the correct sequence. Put words, symbols, or pictures on your flashcards -- anything that helps you remember the information. Use highlighter pens in contrasting colors to emphasize important points. Limit the amount of information per card to aid recall. Practice putting the cards in order until the sequence becomes automatic.

When reviewing new information, copy key points onto a chalkboard, easel board, or other large writing surface.

Make use of the computer to reinforce learning through the sense of touch. Using word processing software, copy essential information from your notes and textbook. Use graphics, tables, and spreadsheets to further organize material that must be learned.

Listen to audio tapes on a Walkman tape player while exercising. Make your own tapes containing important course information.

The Auditory/ Verbal Learning Style
You learn best when information is presented auditory in an oral language format. In a classroom setting, you benefit from listening to lecture and participating in group discussions. You also benefit from obtaining information from audio tape. When trying to remember something, you can often "hear" the way someone told you the information, or the way you previously repeated it out loud. You learn best when interacting with others in a listening/speaking exchange .

Strategies for the Auditory/ Verbal Learner:
Join a study group to assist you in learning course material. Or, work with a "study buddy" on an ongoing basis to review key information and prepare for exams.

When studying by yourself, talk out loud to aid recall. Get yourself in a room where you won't be bothering anyone and read your notes and textbook out loud.

Tape record your lectures. Use the 'pause' button to avoid taping irrelevant information. Use a tape recorder equipped with a 3-digit counter. At the beginning of each lecture, set your counter to '000.' If a concept discussed during lecture seems particu larly confusing, glance at the counter number and jot it down in your notes. Later, you can fast forward to that number to review the material that confused you during lecture. Making use of a counter and pause button while tape recording allows you to av oid the tedious task of having to listen to hours and hours of lecture tape.

Use audio tapes such as commercial books on tape to aid recall. Or, create your own audio tapes by reading notes and textbook information into a tape recorder. When preparing for an exam, review the tapes on your car tape player or on a "Walkman" player w henever you can.

When learning mathematical or technical information, "talk your way" through the new information. State the problem in your own words. Reason through solutions to problems by talking out loud to yourself or with a study partner. To learn a sequence of ste ps, write them out in sentence form and read them out loud.

PENGGUNAAN BUKU TEKS SECARA BERKESAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHBuku teks Sejarah dalam konteks ini merupakan salah satu media cetak yang terpenting. Buku teks Sejarah juga digunakan sebagai bahan
pembelajaran murid di sekolah menengah atas (SMA) iaitu murid Tingkatan IV dan Tingkatan V

Buku teks ditulis berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM yang baru dan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Buku teks Sejarah mengekalkan Kesepaduan unsur pengetahuan sejarah,
pemupukan nilai-nilai murni, patriotisme dan kemahiran belajar.

2.1. Buku teks Sejarah Tingkatan 4 mengandungi 10 bab seperti berikut:- Tema 7 (Tamadun Awal Manusia)
Tema 8 (Tamadun Islam dan Perkembangannya)
Tema 9 (Perkembangan Di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara)

2.2. Buku teks Sejarah Tingkatan 5 mengandungi 9 bab seperti berikut:- Tema 10 (Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga
Perang Dunia Kedua). Tema 11 (Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat)
Tema 12 (Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa).

3. Kelebihan Buku Teks Sejarah
Buku teks mempunyai peta konsep sebagai garis kasar isi pelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam perancangan pelajaran,
contoh seperti buku teks Ting.5, m.s. 2.

I.Terdapat ringkasan dan rumusan sejumlah maklumat penting yang berkaitan dengan sesuatu bidang. Memudahkankan murid memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan.

II.Menyediakan sumber maklumat yang seragam untuk semua murid. Memberi idea kepada guru tentang organisasi maklumat dan aktiviti yang dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

III.terdapat gambar, graf, peta dan bahan-bahan ilustrasi yang memudahkan pemahaman murid, contoh buku teks Ting. 5,m.s.4.

IV. Terdapat lain-lain bahan pengajaran seperti ringkasan, latihan dan soalan terancang, contoh buku teks Ting.5, m.s. 7.

Penggunaan Buku Teks Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Satu aspek yang dipertimbangkan dalam penggunaan buku teks ialah
1.kesukaran murid memahami istilah yang sukar, abstrak dan di luar pengalaman mereka.
Guru Sejarah harus membantu murid merujuk buku teks secara berkesan khususnya di kalangan murid yang berprestasi rendah.

I.Guru Sejarah terlebih dahulu perlu merangka soalan-soalan berdasarkan tajuk yang akan diajar.Seterusnya membantu murid memilih isi-isi penting dengan menggunakan kata kunci atau kad bertema yang tercatat isinya.

II.Guru Sejarah perlu mendidik murid menyusun maklumat yang diperolihi dan berfikir secara sistematis dalam mengisi petak lembaran kerja yang disediakan sebagai latihan.
Cara terbaik memudahkan murid mengingat maklumat adalah melalui pembinaan peta minda yang menggambarkan perkembangan dan perkaitan isi penting.

III.Buku teks Sejarah boleh digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran sama ada permulaan, pertengahan atau pada akhir pembelajaran.