CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Wednesday, April 9, 2008

KULIAH PEDAGOGI 10/4/2008

 • CLASSROOM MANAGEMENT

 • Refer to how teachers organize and control students’ behavior, movement and interaction during lessons
 • Classroom control
 • Time management
 • The use of teaching space
 • Managing activity modes
 • Classroom control

  Refer to how teachers manage behavior during lesson

  How teachers handle misbehavior among students such as:
  as action taken language used when student make an inappropriate movement, refuse to move Whether teacher shout to keep students quite Whether teacher maintain their patience and temper if students misbehave.

 • Time management
 • Refer to how teacher manage to follow or adjust the timing so that they can complete their lessons as planned The adjustment includes on the spot decision making, parts being omitted or different part being inserted.

 • The Use of Teaching Space
 • Refer to movement of teachers during teaching and during activities
 • This includes:
 • What teachers do during activities
 • Where teachers stand during whole class teaching
 • Monitoring by teachers during pair work and group work
 • The balance of teachers’ attention on students: either being biased to certain
 • students or groups or treat all students equally during completing activities

 • Managing Activity Modes
 • Refer to teachers’ ability to organize the class quickly and efficiently into pair work or group work
 • There are 3 stages involved:
 • Stages 1: Moving students into activities
 • Stages 2: Monitoring pair & group work
 • Stages 3: Moving students out of an activitiy

 • Friday, March 14, 2008

  KULIAH 9 : Pendekatan Deduktif Advance Organiser

 • 3 penekanan dalam model ini:
 • Bagaimana maklumat (kandungan kurikulum) disusun
 • Bagaimana minda memproses maklumat baru (pembelajaran)
 • Bagaimana guru mengaplikasi kandungan dan pembelajaran dalam pengajaran mereka

 • Model yang dirancang untuk mengukuhkan struktur kognitif pelajar.
 • Guru berperanan menyusun maklumat yang banyak dan menyampaikannya secara lebih bermakna dan berkesan.

  HASIL PEMBELAJARAN ( KOGNITIF )

 • PENGETAHUAN
 • Mengingat kembali sesuau fakta,konsep,prinsip,hukum,kaedah,cara atau prosedur
  KEFAHAMAN
 • Kebolehan menerngkan sesuatu istilah, fakta,konsep,prinsip,hukum,kaedah,cara atau prosedur dengan perkataan sendiri.

 • APLIKASI
 • Kebolehan menggunakan sesuatu istilah, fakta,konsep,prinsip,hukum,kaedah,cara atau prosedur dalam situasi yang baru

 • ANALISIS
 • Kebolehan memecahkan konsep,kaedah,cara atau prosedur kepada bahagian-bahagian dan mengenal pasti perkait di antaranya.

 • SINTESIS
 • Kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna

 • PENILAIAN
 • Kebolehan menilai sesuatu idea, konsep, prinsip, kaedah,cara, prosedur projek atau tindakan

 • Pendekatan Deduktif
 • Konsep pengajaran yang bermula daripada yang umum kepada yang khusus
  UMUM KHUSUS
 • Maklumat disampaikan melalui kuliah, pembacaan dan tugasan
  Peranan pelajar adalah untuk menguasai idea dan maklumat

 • Struktur Kognitif
 • Advance Organiser adalah model yang direka bentuk untuk mengukuhkan struktur kognitif pelajar

 • Struktur kognitif ialah struktur sesuatu bidang pengetahuan yang ada dalam minda seseorang; sebanyak mana pengetahuan yang ada dan sebaik mana pengetahuan tersebut tersusun, menggambarkan bentuk struktur kognitif seseorang.
  Mengukuhkan Struktur Kognitif

 • Ausubel menegaskan struktur kognitif sedia ada adalah faktor terpenting dan perlu diperkukuhkan bagi menentukan sama ada bahan baru yang disampaikan adalah bermakna, dapat difahami dengan baik dan dapat di simpan dalam ingatan

 • Tuesday, March 11, 2008

  SOALAN UJIAN ( HANTAR KE EMAIL suko2020@yahoo.co.uk )

  1. Cikgu Suko menggunakan radas sains untuk menjalankan suatu demonstrasi ujikaji. Apakah strategi yang Cikgu Suko gunakan?

 • I. strategi pemusatan guru
 • II. strategi pemusatan murid
 • III. strategi pemusatan bahan
 • IV. strategi pemusatan persekitaran
 • A. I dan III sahaja
 • B.I dan V sahaja
 • C. II sahaja
 • D. II dan IV sahaja

 • 2. Kaedah-kaedah mengajar yang boleh menggunakan pendekatan induktif ialah:
 • I. kaedah inkuiri-penemuan
 • II. kaedah penyelesaian masalah
 • III. Kaedah penyoalan
 • IV. Kaedah refleksi

 • A. I, II dan III sahaja
 • B. III dan IV sahaja
 • C. I, II, III dan IV
 • D. II dan IV sahaja

 • 3. Aktiviti pembejaran yang sesuai dijalankan dalam kumpulan pelbagai kebolehan ialah
 • I. aktiviti pengukuhan
 • II. aktiviti permainan
 • III aktiviti lakonan
 • IV. aktiviti koperatif
 • A. III dan IV sahaja
 • B. I, II, dan III sahaja
 • C. I dan II sahaja
 • D. II, III dan IV sahaja

 • 4. 'Apakah ciri-ciri tumbuhan?' Soalan ini ialah satu contoh soalan bermasalah yang dikemukakan oleh guru untuk diselesaikan melalui
 • A. kaedah inkuiri-penemuan
 • B. kaedah inkuiri
 • C. kaedah dapatan
 • D. kaedah penyelesaian masalah

 • 5.Yang manakah di antara tujuan-tujuan berikut BUKAN merupakan tujuan penggunaan kaedah penyelesaian dalam proses pengajaran-pembelajaran?
 • A.Melatih murid berfikir secara kritis dan kreatif
 • B. Memberi pengalaman kepada murid
  menyelesaikan masalah
 • C.Memberi peluang kepda murid menguasai
  kemahiran asas
 • D.Memupuk semangat berdikari dan kompetitif

  nyatakan nama dan no matrik anda TQ

 • KULIAH 8 ( 13 MAC 2008 )

  Pendekatan Induktif pendekatan Hilda Taba dan lain-lain yang berkenaan.

 • Model yang menekankan cara-cara untuk mengukuhkan operasi mental dan proses berfikir dengan menganalisis informasi dan membina konsep.

 • Dipelopori Pakar Kurikulum- Hilda Taba
 • Merekabentuk Strategi Pengajaran untuk membina proses berfikir secara induktif, terutamanya keupayaan menkategori dan menggunakan kategori

 • Taba membuat 3 andaian berfikir:
 • i.Proses Berfikir boleh diajar
 • ii.Proses berfikir adalah perlakuan aktif antara individu dan data
 • iii.Proses Berfikir melibatkan urutan yang mengikut peraturan

 • Taba mengenal pasti 3 strategi pengajaran yang mensepadukan unit pembelajaran dengan proses berfikir:
 • a.Membina konsep (strategi asas pengajaran)
 • b.Menginterpretasi data.
 • c.Mengaplikasi prinsip-prinsip

 • CONTOH PENGAJARAN INDUKTIF SAINS INKUIRI:
 • Guru beri masalah/perkara untuk buat penyiasatan.
 • Contoh: Struktur Tumbuh-tumbuhan.
 • Pelajar bekerja berpasangan – diberi sejumlah tumbuh-tumbuhan yang banyak – nurseri sekolah.
 • Pelajar diminta membina kategori tumbuh-tumbuhan berasaskan ciri-ciri struktur akar, batang dan daun.
 • Pelajar buat kategori/klasifikasi dan melabel, sesekali berkongsi kategori mereka dengan pasangan lain.

 • Guru menjadi pengerak aktiviti dengan mengajukan soalan untuk membimbing pelajar bergerak dari satu fasa ke satu fasa pada masa yang difikirkan sesuai.
 • Di peringkat permulaan, guru mengawal aktiviti pembelajaran
  Setelah pelajar biasa dengan pendekatan ini, pelajar diberi peluang untuk mengawal tindakan mereka sendiri
 • Guru perlu mengawal bagaimana pelajar memproses maklumat dan mengajukan soalan-soalan yang bersesuaian
 • Tugas utama guru adalah untuk memastikan tahap kesediaan pelajar dari segi kognitif untuk menjalankan tugasan yang diberi

 • Rujukan
 • Joyce, B., Weil, M. & Showers, B. (1996) Models of teaching. Edisi ke-5. Boston: Allyn and Bacon. Bab 10 dan Bab 12.

 • Tuesday, March 4, 2008

  KULIAH 7 ( 6 MAC 2008 )

  KECERDASAN PELBAGAI DAN GAYA PEMBELAJARAN

 • Dalam ‘Frames of mind: The theory of multiple intelligences’, 1983, Howard Gardner mengemukakan 7 jenis kecerdasan.

 • KP boleh dibahagi kepada 3 kategori:
 • 1. Kecerdasan berkaitan objek
 • Visual ruang
 • Logikal-matematikal
 • kinesthetik

 • 2. Kecerdasan bebas
 • verbal linguistik muzik

 • 3. Kecerdasan berkaitan manusia
 • Interpersonal
 • intrapesonal

  Implikasi KP

 • Persekitaran pembelajaran – menyediakan penglaman pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina 7 kecerdasan.

 • Kurikulum seimbang – memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan mengembangkan 7 kecerdasan mereka.

 • Guru menggunakan 7 kecerdasan dalam menyediakan bahan pengajaran.

 • Ibu bapa dilibatkan untuk mengajar anak mereka kemahiran sosial.

 • Matlamat kurikulum – mengajar supaya pelajar faham. Skop kurikulum boleh disempitkan supaya pelajar belajar lebih mendalam tentang konsep asas bidang.

 • Pelajar belajar arah kendiri dengan memulakan dan menyiapkan projek pilihan mereka.

 • Sekolah menekankan perkembangan kemahiran tertentu melalui penerokaan.

 • Sekolah menggalakkan pembinaan pengetahuan dan kreativiti.

 • Bakat dan minat pelajar individu boleh dikenal pasti dan dikembangkan.

 • Pelajar diberi peluang untuk ambil bahagian dalam kokurikulum pilihan mereka.

 • Dengan kerjasama guru, pelajar kenal pasti cara mereka harus dinilai.

 • Maklum balas didapati daripada guru, rakan sebaya, orang luar, dan refleksi.

  PEMBENTANGAN INDIVIDU BERTERUSAN DAN BERSAMBUNG DARI MINGGU LEPAS

 • Monday, February 18, 2008

  KULIAH PADA 28HB FEB 2008 SEPERTI BIASA

  KULIAH PADA MINGGU INI 28/2/2008 UNTUK KUMPULAN G BERJALAN SEPERTI BIASA

 • PEMBENTANGAN INDIVIDU JUGA AKAN DITERUSKAN.

 • Friday, February 15, 2008

  KULIAH 6: KBKK

 • Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif

 • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal, memahami, dan menganalisis.

 • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima, menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara.Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut.

 • Kemahiran Kritis
 • Membaca & mendengar dengan teliti
 • Menilai hujah
 • Mencari & kenal pasti andaian tersirat
 • Mengesan akibat sesuatu dakwaan
 • Menganalisis dan menilai idea, data, & maklumat, yang melibatkan perlakuan seperti:mengumpul& mengelas; membanding & membeza; membuat urutan; menerangkan sebab & akibat; menganalisis & membuat kesimpulan.

 • 6 Unsur Pmikiran Kritis
 • FRISCO – Focus, Reasons, Inference, Situation, Clarity dan Overview.Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama.
 • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan.
 • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan, bukti dll.
 • Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat, tujuan, latar belakang, pengetahuan, perasaan, sikap, keluarga, agama, institusi dll.
 • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat.
 • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh.

 • Pemikiran Kreatif
 • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’.

 • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea, menghasilkan idea, menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli.

 • Pemikiran kreatif (Perkins, 1984, 1985 )
 • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar.

 • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif, menilai, memahami masalah dan penyelesaiannya, dan sedia mengubah pendekatan.

 • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit, umum kepada khusus dan sebaliknya; guna analogi.

 • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian, risiko kegagalan diterima sebagai normal.

 • Wednesday, February 6, 2008

  KULIAH 5: 14/2/2008 KONSTRUKTIVISME


 • Apakah kontruktivisme?

  li>Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa pelajar membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru

 • Konstruktivisme ialah falsafah pembelajaran yang diasaskan kepada beberapa teori pembelajaran, di antaranya teori perkembangan kognitif dan teori kognitif sosial.

 • Konstruktivisme mencadangkan bahawa manusia membina pemahaman dan pengetahuannya sendiri tentang dunia di sekelilingnya dengan mengalami dan membuat refleksi ke atas pengalaman tersebut.

 • Menurut Duckworth, 1964 ,“must involve presenting the child with situations in which he himself experiments, in the broadest sense of that term – trying things out to see what happens, manipulating things, manipulating symbols, posing questions and
  seeking his own answers, reconciling what he finds one time with what he finds at another, comparing his findings with those of other children.

 • Konstruktivisme merupakan satu pendekatan yang didapati sesuai dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran . Dalam pendekatan ini murid dianggap telah mempunyai idea yang tersendiri tentang sesuatu konsep yang belum dipelajari. Idea tersebut mungkin benar atau tidak.

  Konstruktivisme melibatkan lima fasa, iaitu:

 • 1. Guru meneroka pengetahuan sedia ada murid pada permulaan sesuatu pelajaran melalui soal jawab atau ujian.

 • 2. Guru menguji idea atau pendirian murid melalui aktiviti yang mencabar idea atau pendiriannya.

 • 3. Guru membimbing murid menstruktur semula idea.

 • 4. Guru memberi peluang kepada murid mengaplikasikan idea baru yang telah diperoleh untuk menguji kesahihannya.
  5

 • . Guru membimbing murid membuat refleksi dan perbandingan idea lama dengan idea yang baru diperoleh.

 • “Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka belajar”. Apakah pendapat anda?

 • Constructivism is a theory of learning based on the idea that knowledge is constructed by the knower based on mental activity. Learners are considered to be active organisms seeking meaning. Constructions of meaning may initially bear little relationship to reality (as in the naive theories of children), but will become increasing more complex, differentiated and realistic as time goes on.It is impossible to discuss constructivism without contrasting it with its opposite, objectivism. Bednar, Cunningham, Duffy and Perry (1991) state the philosophy of objectivism as follows:

 • Objectivism is a view of the nature of knowledge and what it means to know something. In this view, the mind is an instantiation of a computer, manipulating symbols in the same way....These symbols acquire meaning when an external and independent reality is "mapped" onto them in our interactions in the world. Knowledge, therefore is some entity existing independent of the mind of individuals, and is transferred "inside". Cognition is the rule-based manipulation of these symbols...this school of thought believes that the external world is mind independent (i.e., the same for everyone) and we can say things about it that are objectively, absolutely and unconditionally true or false....Consistent with this view of knowledge, the goal of instruction, from both the behavioral and cognitive information processing perspectives, is to communicate or transfer knowledge to learners in the most efficient, effective manner possible. Knowledge can be completely characterized using the techniques of semantic analysis (or its second cousin, task analysis). One key to efficiency and effectiveness is simplification and regularization: thought is atomistic in that it can be completely broken down into simple building blocks, which form the basis of instruction. (p. 91)

 • Jonassen (1991) talks about constructivism as follows:

 • Constructivism, founded on Kantian beliefs, claims that reality is constructed by the knower based upon mental activity. Humans are perceivers and interpreters who construct their own reality through engaging in those mental activities...thinking is grounded in perception of physical and social experiences, which can only be comprehended by the mind. What the mind produces are mental models that explain to the knower what he or she has perceived.... We all conceive of the external reality somewhat differently, based on our unique set of experiences with the world and our beliefs about them. (p. 10)

 • Bednar, et al (1991) elaborate further:

 • ...the learner is building an internal representation of knowledge, a personal interpretation of experience. This representation is constantly open to change, its structure and linkages forming the foundation to which other knowledge structures are appended. Learning is an active process in which meaning is developed on the basis of experience....Conceptual growth comes from the sharing of multiple perspectives and simultaneous changing of our internal representations in response to those perspectives as well as through cumulative experience.Consistent with this view of knowledge, learning must be situated in a rich context, reflective of real world contexts, for this constructive process to occur and transfer to environments beyond the school (p. 91-2).

 • Thursday, January 24, 2008

  KULIAH 4: 31/1/2008 PEMBELAJARAN MASTERI

  Teori tentang satu kaedah mengurus pengajaran-pembelajaran menggunakan kurikulum sedia ada.

  Teori yang mencadangkan bahawa semua pelajar boleh belajar sekiranya diberikan situasi belajar dan masa belajar yang bersesuaian.

  Sebuah model pengajaran-pembelajaran yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom (1968).

  Kebiasaannya, menggunakan pendekatan kerja berkumpulan koperatif yang dibimbing guru, walaupun terdapat juga strategi pembelajaran secara individu.

  “Most students become very similar with regard to
  learning ability, rate of learning, and motivation for
  further learning – when provided with favourable
  learning conditions.”

  Bloom (1968). Human characteristics and school learning.

  PENGAJARAN UNTUK PENGUASAAN

  Pengajaran, latihan, penilaian format, pengajaran semula, peneguhan dan penilaian sumatif disediakan.Setiap unit dimulakan dengan ujian diagnostik atau ujian formatif.

  STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Unit/bab yang hendak diajar perli dianalisis terlebih dahulu.
  Ujian dibina untuk mentaksir kemajuan dalam unit tersebut (taksiran formatif)

  2 elemen penting di dalam pembelajaran penguasaan ialah:

  1.Maklum balas, pemulihan dan proses pengayaan

  2.Kesesuaian dan keselarasan antara komponen-komponen dalam pengajaran

  Friday, January 18, 2008

  KULIAH 3: Taxonomy


  Grouping of organisms – The science of classifying plants, animals, and microorganisms into increasingly broader categories based on shared features. Traditionally, organisms were grouped by physical resemblances, but in recent times other criteria such as genetic matching have also been used.

  Principles of classification – The practice or principles of classification

  Study of classification – The study of the rules and practice of classifying living organisms

  Sumber: Encarta® World English Dictionary
  [North American Edition] © & (P) 2001 Microsoft
  Corporation.

  Domain kognitif mengandungi 6 kelas:-

  1. Pengetahuan

  2. Kefahaman

  3. Aplikasi

  4. Analisis

  5. Sintesis

  6. Penilaian

  KEBOLEHAN & KEMAHIRAN INTELEKTUAL

  Ia merupakan kecekapan, kemahiran atau teknik intelek untuk menyusun, menyusun semula dan mengurus bahan serta masalah bagi mencapai sesuatu tujuan.
  Bahan atau fakta terlibat mungkin yang diberi atau yang diingat.

  PENGETAHUAN

  Mengingat kembali sesuatu istilah,fakta,konsep,prinsip,hukum, kaedah, proses, corak, struktur, latar , prosedur dan sbg.

  Objektif pembelajaran pada aras pengetahuan dalam domain kognitif menekankan penyusunan semula isyarat, tanda saran, dan petunjuk, yang terlibat dalam proses mengingat.

  KEFAHAMAN

  Kefahaman berada pada aras asas dalam penaakulan.Sejenis pemahaman individu terhadap apa yang disampaikan.Pemahaman membolehkan individu menggunakan bahan atau idea tersebut tanpa merujuk kepada bahan lain atau melihat implikasinya.

  APLIKASI

  Penggunaan idea, teori, prinsip yang abstrak, tata cara atau kaedah am dalam situasi yang lebih konkrit.
  Kebolehan menggunakan sesuatu istilah,fakta, konsep,prinsip,hukum,kaedah,cara atau prosedur dalam situasi yang baru.
  Contoh: Menggunakan sesuatu teori pengajaran untuk merancang bahan dan kaedah pengajaran sesuatu topik.
  Kebolehan menggunakan pengetahuan kepada situasi konkrit dan baru.

  ANALISIS

  Kebolehan membuat analisis atau mencerakinkan sesuatu, seperti idea, prinsip, kaedah atau maklumat menjadi unsur-unsur atau bahagian yang lebih kecil.
  Kebolehan memecahkan konsep,kaedah,cara atau prosedur pada bahagian-bahagian dan mengenal pasti perkaitan diantaranya.
  Kebolehan memisahkan bahan kepada bahagian-bahagian komponen supaya struktur organisasinya mudah difahami.

  SINTESIS

  Mengecam unsur-unsur atau bahagian-bahagian supaya terbentuk satu keseluruhan.
  Kebolehan mengabung/menyusun bahagian-bahagian dan menjadikannya satu pola, struktur, sistem yang baru, yang tidak wujud sebelum ini.
  Kebolehan untuk menyusun bahagian-bahagian bagi membentuk satu keseluruhan
  Menekankan kepada perlakuan kreatif,pembentukan pola atau corak baru atau struktur.

  PENILAIAN

  Membuat pertimbangan (judgement) nilai ke atas sesuatu bahan, idea, kaedah, bagi sesuatu tujuan.
  Kebolehan menilai sesuatu idea,konsep,prinsip,kaedah,cara,prosedur,projek atau tindakan
  Membuat penilaian dan pertimbangan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria.
  Penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria dari luar atau dari dalam.
  Kebolehan membuat pertimbangan atau pengadilan yang berasaskan kreteria tertentu

  Thursday, January 17, 2008

  LAMPIRAN TUGASAN 2


  Klasifikasi dan aras ’pengetahuan’ (knowledge) mengikut Taksonomi Bloom, Domain Kognitif.
  (Rujukan: Bloom, Benjamin S., et. al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain, London: Longman)
  Apakah kandungan sesuatu mata pelajaran?

  Apakah ’ilmu pengetahuan’ di dalamnya?
  Dalam setiap subjek atau topik terdapat beberapa ‘jenis’ dan ‘aras’ ilmu pengetahuan. Berikut ialah huraian dan beberapa contoh pengetahuan (knowledge) dalam sesuatu mata pelajaran mengkiut Taksonomi Bloom

  Fakta spesifik (knowledge of specific facts) seperti nama orang, nama tempat, tarikh, ukuran. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Di manakah Johor Bahru? Berapa luaskah Malaysia.

  Istilah: (knowledge of terminology)
  Erti sesuatu perkataan, istilah, simbol - simbol bahasa dan bukan bahasa (verbal and non-verbal symbols). Sesuatu istilah biasanya membanyangkan satu konsep. Dalam matematik misalnya terdapat istilah atau konsep seperti tambah, tolak, darab dan bahagi; nisbah, peratus dsb. Dalam Bahasa Melayu terdapat istilah atau konsep seperti tatabahasa, ayat, perkataan jenis nama, perbuatan, kata sifat (adjektif), adverba, dsb.

  Cara atau kaedah membuat sesuatu (knowledge of ways and means of dealing with specifics)
  Cara atau prosedur membuat sesuatu, cara menyusun dan menyelengara sesuatu: misalnya cara membuat peta, cara menulis laporan, cara mempelajari sesuatu, cara menilai sesuatu. Ini termasuk juga tahu cara mencari maklumat, memilih dan mengsintesis maklumat; prosedur mengatur atau menyusun sesuatu mengikut kronologi; mengetahui kriteria dan cara membuat penilaian.

  Kelaziman atau adat (conventions).
  Cara-cara khusus yang lazim dibuat dalam sesuatu konteks atau budaya: misalnya cara yang sesuai atau sopan untuk menyampaikan idea dan pendapat dalam sesuatu situasi (majlis, tempat, masa, dsb); format menulis surat kiriman yang dianggap sesuai untuk sesuatu tujuan; kesedaran tentang pentingnya keselamatan dalam makmal kimia dan beberapa ’kelaziman’ atau tataterbit mengurus dan mengguna bahan kimia yang perlu dipatuhi; dalam pembelajaran ada adab tertib memanggil guru, memanggil kawan, dan bekerjasama dalam kumpulan; tahu bertutur dengan sopan; berpakaian seragam sekolah yang kemas; dalam sukan, tahu memakai pakaian untuk bersukan; mengamalkan ketepatan masa dalam membuat kerja, yang semuanya diterima sebagai ‘kelaziman’ yang sesuai di sekolah.

  Apakah contoh kelaziman dalam pengajaran-pembelajaran sesuatu topik atau subjek?
  Trend dan turutan (knowledge of trends and sequences)
  Proses, arah, halatuju, gerakan atau perubahan sesuatu mengikut peredaran masa. Misalnya mengetahui trend penggunaan komputer, halatuju negara Malaysia, perubahan dalam alat dan cara berkomunikasi. Trend dan perkembangan ini turut mempengaruhi perubahan dalam cara pengajaran-pembelajaran; dan mempengaruhi perubahan dalam jenis pekerjaan.

  g) Kriteria
  Mengetahui tentang kriteria bagaimana fakta, prinsip, kaedah, pendapat, idea, tingkah laku, dsb diuji dan dinilai. Apakah kriteria atau asas sesuatu itu dinilai? Bagaimanakah pencapaian pelajar di sekolah dinilai? Apakah asasnya? Bagaimanakah kamu menilai hasil kerja kamu? Apakah kriteria yang kamu gunakan untuk membeli sesuah buku?

  h) Kaedah penyelidikan (methodology).
  Mengetahui tentang kaedah, prosedur dan teknik menyelidik untuk mengkaji sesuatu perkara atau sesuatu bidang. Contohnya pelajar perlu mengetahui tentang kaedah saintifik dalam penyelidikan biologi; kaedah saintifik untuk menyelesaikan sesuatu masalah kesihatan. Kaedah saintifik untuk mengkaji apakah kesan penggunaan komputer dalam pembelajaran di sekolah?
  Bagaimanakah kita menguji prestasi pelajar dalam bahasa Inggeris?

  i) Generalisasi dan prinsip dalam sesuatu bidang.
  Mengetahui tentang skima dan corak (schemes and patterns) sesuatu, bagaimana idea dan fenomina disusun. Ini termasuklah generalisasi, prinsip yang digunakan dalam sesuatu bidang untuk memahami sesuatu masalah atau fenomena dalam bidang itu. Contohnya dalam ilmu ekonomi terdapat kaedah jual-beli untuk menentukan harga sesuatu barang; prinsip pembelajaran dari mudah ke lebih susah; prinsip hubungan antara guru dan murid di sekolah; prinsip pentadbiran sesuatu organisasi pernigaan.
  Mengetahui prinsip atau model berguna untuk menerang, menghurai, meramal atau menentukan arah atau tindakan yang sesuai. Misalnya hukum ‘permintaan dan penawaran’ sesuatu produk yang mempengaruhi harga sesuatu produk; hukum lebih banyak latihan lebih cekap;

  j) Teori dan struktur pengetahuan
  Ini aras ‘abstract formulations’ yang tinggi. Mengetahui dan dapat mengingat kembali teori dan struktur ilmu dalam bidang tertentu, misalnya teori-teori penting dalam biologi, fizik, psikologi, ekonomi, sosiologi, geografi, dan sebagainya. Dalam psikologi pembelajaran terdapat teori ‘stimulus-respon’, teori getalt, teori motivasi Maslow. Apakah teori yang kamu pelajari dalam geografi, ekonomi, fizik dan biologi?
  Dalam menentukan apakah yang harus diajar bagi sesuatu mata pelajaran atau sesuatu topik, analisis kandungan topik berdasarkan klasifikasi ‘pengetahuan’ di atas berguna, supaya berbagai aspek dan aras ‘pengetahuan’ dalam topik itu akan diliputi.  SOALAN KULIAH 2
  1. Pengalaman pembelajaran perlu di ambil kita semasa kita
  merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Mengapa?

  A.Memudahkan kefahaman pelajar
  B.Sesuai dengan objektif pelajaran
  C.Memudahkan proses penilaian
  D.Merancang isi pengajaran

  JAWAPAN D

  2.Selain isi kandungan pelajaran, Tyler mencadangkan
  pembelajaran sampingan dimasukkan ke dalam
  kurikulum. Berikut ialah pembelajaran sampingan
  yang dicadangkan itu, melainkan…

  A.Menyelesaikan masalah.
  B.Pencarian maklumat
  C.Kemahiran berfikir
  D.Pemupukan minat

  JAWAPAN A

  Wednesday, January 9, 2008

  MAAL HIJRAH / AWAL MUHARAM

  KULIAH PEDAGOGI BERJALAN SEPERTI BIASA PADA MINGGU HADAPAN BAGI KUMPULAN G DEWAN KULIAH K HARI KHAMIS 8.00 MALAM HINGGA 11 MALAM.  membawa perubahan dalam hidup kita khususnya kepada sesuatu yang lebih baik dan bagus daripada sebelumnya. Selamat Menyambut tahun baru hijrah. Sermoga kita dilimpahi rezeki,rahmat dan perlindungan Allah S .W.T sentiasa. Amin.

  Di bawah adalah lampiran keseluruhan Tugasan .

  TUGASAN 1 (10 markah): Tugasan ini boleh dibuat secara individu atau berdua.

  Bahagian A: Masuk ke Laman Web ‘Creative Teaching’ atau rujuk buku dan cari satu penulisan tentang kaedah/teknik pengajaran kreatif yang anda minat. Buat peta minda sebagai ringkasan tentang teknik ini. Buat ulasan dan cadangan bagaimana teknik ini akan anda guna dalam pengajaran satu topik dalam mata pelajaran pengkhususan anda. Buat ulasan dan cadangan anda ini dalam bentuk persembahan ’power-point’. Sila hantar tugasan anda besertakan salinan artikel berkenaan.

  Bahagian B: Pilih satu konsep di bawah. Buat rujukan sekurang-kurangnya satu artikel dalam bahasa Inggeris dalam internet atau dalam buku atau jurnal. Buat peta minda untuk meringkaskan artikel itu. Buat ulusan bagaimana konsep atau pendekatan ini berguna untuk pengajaran anda. Buat ulasan dan cadangan anda ini dalam bentuk persembahan ’power-point’. Sila hantar tugasan anda besertakan salinan artikel berkenaan.

  Sila sertakan kedua-dua tugasan (dan salinan artikel) Bahagian A dan B dalam CD juga, pada akhir minggu ke 4.

  Konsep atau tajuk: Carl Rogers nondirected teaching, smart school (in Malaysia), mastery learning, cooperative learning, problem-based learning, constructivism, inquiry teaching, inductive teaching, Ausubel’s advance organizer, open classrooms, formative and summative evaluation, accelerated learning, project method.

  Pembentangan: Pelajar akan dikehendaki membentang Tugasan mereka (sama ada Tugasan 1 atau 2, atau sebahagian darinya), mengikut arahan pensyarah, dan markah akan diberi berdasarkan kualiti pembentangan itu.

  TUGASAN 2: 40 Markah

  Tugasan ini mempunyai 2 Bahagian, yang berkaitan.

  Tugasan 2 ini boleh dibuat dalam kumpulan 3-4 orang. Tugasan ini hendaklah dibuat sebagai satu kesatuan. Tarikh penyerahan tugasan ini ialah pada akhir minggu ke 10.

  Bahagian 1.

  1. Pilih satu topik atau sub-topik untuk mengajar 3 – 4 unit pelajaran berturutan dalam mata pelajaran yang anda akan mengajar di sekolah menengah atau sekolah rendah. Misalnya anda boleh memilih topik ‘pelaburan’ dalam mata pelajaran Perdagangan atau Ekonomi bagi Tingkatan 4.

  Topik ini boleh dipilih berdasarkan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku teks dan buku rujukan mata pelajaran berkenaan.

  2. Buat ringkasan konsep, idea utama, teori, prosedur, kemahiran dan fakta penting berkaitan dengan topik itu dalam satu atau dua peta konsep atau carta.

  Tulis sumber-sumber rujukan dari mana kamu mendapat isi atau kandungan topik ini.

  3. Bagi topik yang anda pilih, buat nota isi / kandungan topik ini mengikut jenis dan ’aras pengetahuan’ dan kemahiran (berdasarkan klasifikasi ’knowledge’ dalam Taksonomi Bloom) sebagai panduan untuk kamu mengajar kepada pelajar.

  a) Fakta spesifik (specific facts)

  b) Istilah (terminology)

  c) Cara atau kaedah membuat sesuatu

  (knowledge of ways and means of dealing with specifics)

  d) Kelaziman atau adat (conventions)

  e) Trend dan turutan

  (knowledge of trends and sequences)

  f) Klasifikasi dan kategori

  (knowledge of classifications and categories)

  g) Kriteria

  h) Kaedah penyelidikan (methodology).

  i) Generalisasi dan prinsip dalam sesuatu bidang.

  j) Teori dan struktur pengetahuan

  Sungguh pun terdapat 10 jenis dan ’aras pengetahuan’ mengikut Taksonomi Bloom, sesuatu topik itu mungkin mengandungi hanya beberapa jenis dan aras pengetahuan yang penting yang guru ingin beri tekanan, misalnya dalam sesuatu topik itu guru ingin menekankan

  Beberapa fakta penting

  1. Beberapa istilah atau konsep penting
  2. Cara atau prosedur membuat sesuatu (misalnya membuat peta, carta atau rajah; cara menulis laporan); dan dengan itu kemahiran-kemahiran penting berhubung dengan prosedur ini yang perlu pelajar menguasai.
  3. Klasifikasi dan kriteria membuat klasifikasi
  4. Prinsip dan teori berhubung dengan topik itu.

  (Huraian tentang jenis, aras dan klasifikasi ’pengetahuan’ ini adalah seperti yang dilampirkan)

  Bahagian 2:

  1. Menulis kenyataan objektif dan contoh soalan ujian berdasarkan enam (6) aras taksonomi Bloom, berhubung dengan topik dan kandungan yang anda huraikan dalam Bahagian 1.

  Dengan berpandukan kandungan topik dalam Bahagian 1, anda hendaklah

  a) menulis satu kenyataan objektif bagi setiap 6 aras taksonomi Bloom bagi topik itu.

  b) serentak dengan itu, bagi setiap kenyataan objektif, anda hendaklah menulis soalan yang sesuai untuk menguji pelajar sejauh mana mereka mencapai objektif itu.

  Ini akan menjadi objektif pengajaran topik anda itu.

  Contohnya:

  Objektif (aras pengetahuan): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menyenaraikan........ .......dan pelajar dapat memberi contohnya.

  Soalan: Nyatakan tiga contoh...........

  Objektif (aras analisis): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat membezakan antara xx, yy dan zz.

  Soalan: Dengan menggunakan data berikut, bezakan antara xx dan yy dan zz.

  2. Pendekatan pengajaran

  Guna dua (2) pendekatan yang berlainan berikut untuk mengajar topik di atas, bagi mencapai objektif pengajaran anda dalam 3 – 4 unit pelajaran yang berturutan (sequential).

  a) Pendekatan pembelajaran masteri,

  dan sama ada

  b) Pendekatan ‘berasaskan-masalah’ (problem-based approach),

  atau

  c) Pendekatan inkuiri – terpimpin (guided-inquiry method)

  Turutan atau sequens langkah-langkah pengajaran bagi pendekatan masteri berbeza dengan sequens Pendekatan berasaskan-masalah atau Pendekatan inkuiri-terpimpin.

  (Ertinya: Objektif dan kandungan topik sama, tetapi pendekatan pengajaran adalah dua pendekatan yang berlainan )

  Bagi setiap pendekatan di atas (iaitu Pendekatan pembelajaran masteri; dan (a) Pendekatan ‘berasaskan-masalah’ (problem-based approach), atau (b)Pendekatan inkuiri-terpimpin, nyatakan sequens atau turutan langkah-langkah pengajaran guru dan aktiviti pelajar untuk mengajar topik itu dan kandungannya supaya meliputi keenam-enam aras taksonomi Bloom.

  Buat jadual spesifikasi berikut untuk setiap satu Pendekatan itu sebagai ringkasan.

  Buat jadual spesifikasi seperti berikut (Jadual ini boleh dibuat dalam bentuk lanskap)

  unit Pengajaran

  Objek/Hasil Pembelajaran

  Kandungan pelajaran

  Kaedah Mengajar

  Kaedah Penilaian

  Unit 1 (nyatakan sub- topiknya)

  nyatakan

  nyatakan

  nyatakan

  nyatakan

  Unit 2

  Unit 3

  Dalam sequens langkah-langkah pengajaran bagi setiap Pendekatan itu anda boleh mengguna pelbagai teknik pengajaran seperti di bawah

  Berikut ialah beberpa contoh kaedah atau teknik mengajar yang anda boleh gunakan dalam pengajaran topik anda itu. Buat sequens langkah-langkah pengajaran yang mengguna kombinasi beberapa teknik pengajaran berikut:

  Demonstrasi

  Deduktif

  Induktif

  Drama

  Eksperimen

  Kajian kes

  Kerja amali

  Kerja lapangan

  Main peranan

  Panel Pakar

  Pembelajaran kooperatif

  Pembentangan

  Bercerita

  Peneragan dan Perbincangan

  Projek

  Simulasi

  Syarahan dan soal jawab

  Tunjuk sampel

  Metakognisi

  Mengguna komputer, DVD

  Lihat Lampiran 2 tentang contoh ringkas susunan langkah-langkah Gagne.

  Lampiran 1

  Klasifikasi dan aras ’pengetahuan’ (knowledge) mengikut Taksonomi Bloom, Domain Kognitif.

  (Rujukan: Bloom, Benjamin S., et. al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain, London: Longman)

  Apakah kandungan sesuatu mata pelajaran?

  Apakah ’ilmu pengetahuan’ di dalamnya?

  Dalam setiap subjek atau topik terdapat beberapa ‘jenis’ dan ‘aras’ ilmu pengetahuan. Berikut ialah huraian dan beberapa contoh pengetahuan (knowledge) dalam sesuatu mata pelajaran mengkiut Taksonomi Bloom.

  a) Fakta spesifik (knowledge of specific facts) seperti nama orang, nama tempat, tarikh, ukuran. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Di manakah Johor Bahru? Berapa luaskah Malaysia.

  b) Istilah: (knowledge of terminology)

  Erti sesuatu perkataan, istilah, simbol - simbol bahasa dan bukan bahasa (verbal and non-verbal symbols). Sesuatu istilah biasanya membanyangkan satu konsep. Dalam matematik misalnya terdapat istilah atau konsep seperti tambah, tolak, darab dan bahagi; nisbah, peratus dsb. Dalam Bahasa Melayu terdapat istilah atau konsep seperti tatabahasa, ayat, perkataan jenis nama, perbuatan, kata sifat (adjektif), adverba, dsb.

  c) Cara atau kaedah membuat sesuatu

  (knowledge of ways and means of dealing with specifics)

  Cara atau prosedur membuat sesuatu, cara menyusun dan menyelengara sesuatu: misalnya cara membuat peta, cara menulis laporan, cara mempelajari sesuatu, cara menilai sesuatu. Ini termasuk juga tahu cara mencari maklumat, memilih dan mengsintesis maklumat; prosedur mengatur atau menyusun sesuatu mengikut kronologi; mengetahui kriteria dan cara membuat penilaian.

  Apakah langkah-langkah utama untuk menyelidik sesuatu? Bagaimanakah anda membuat eksperimen untuk menguji dan membanding kesan tiga jenis baja dalam pertumbuhan pokok. Bagaimanakah hendak menyiap projek ini?

  d) Kelaziman atau adat (conventions).

  Cara-cara khusus yang lazim dibuat dalam sesuatu konteks atau budaya: misalnya cara yang sesuai atau sopan untuk menyampaikan idea dan pendapat dalam sesuatu situasi (majlis, tempat, masa, dsb); format menulis surat kiriman yang dianggap sesuai untuk sesuatu tujuan; kesedaran tentang pentingnya keselamatan dalam makmal kimia dan beberapa ’kelaziman’ atau tataterbit mengurus dan mengguna bahan kimia yang perlu dipatuhi; dalam pembelajaran ada adab tertib memanggil guru, memanggil kawan, dan bekerjasama dalam kumpulan; tahu bertutur dengan sopan; berpakaian seragam sekolah yang kemas; dalam sukan, tahu memakai pakaian untuk bersukan; mengamalkan ketepatan masa dalam membuat kerja, yang semuanya diterima sebagai ‘kelaziman’ yang sesuai di sekolah.

  Apakah contoh kelaziman dalam pengajaran-pembelajaran sesuatu topik atau subjek?

  e) Trend dan turutan

  (knowledge of trends and sequences)

  Proses, arah, halatuju, gerakan atau perubahan sesuatu mengikut peredaran masa. Misalnya mengetahui trend penggunaan komputer, halatuju negara Malaysia, perubahan dalam alat dan cara berkomunikasi. Trend dan perkembangan ini turut mempengaruhi perubahan dalam cara pengajaran-pembelajaran; dan mempengaruhi perubahan dalam jenis pekerjaan.


  f) Klasifikasi dan kategori

  (knowledge of classifications and categories)

  Kelas, pembahagian, set, susunan yang dianggap penting dalam sesuatu bidang ilmu, aktiviti menyelesaikan masalah, gerakerja untuk mencapai sesuatu tujuan, dsb. Apakah klasifikasi buku yang terdapat di perpustakaan sekolah? Klasifikasi jenis haiwan, tumbuh-tumbuhan dan pokok; klasifikasi jenis pekerjaan. Apakah asas klasifikasi kandungan pelajaran di sekolah? Buat analisis atau klasifikasi penduduk di Malaysia berdasarkan jantina, keturunan dan negeri tempat tinggal.

  g) Kriteria

  Mengetahui tentang kriteria bagaimana fakta, prinsip, kaedah, pendapat, idea, tingkah laku, dsb diuji dan dinilai. Apakah kriteria atau asas sesuatu itu dinilai? Bagaimanakah pencapaian pelajar di sekolah dinilai? Apakah asasnya? Bagaimanakah kamu menilai hasil kerja kamu? Apakah kriteria yang kamu gunakan untuk membeli sesuah buku?

  h) Kaedah penyelidikan (methodology).

  Mengetahui tentang kaedah, prosedur dan teknik menyelidik untuk mengkaji sesuatu perkara atau sesuatu bidang. Contohnya pelajar perlu mengetahui tentang kaedah saintifik dalam penyelidikan biologi; kaedah saintifik untuk menyelesaikan sesuatu masalah kesihatan. Kaedah saintifik untuk mengkaji apakah kesan penggunaan komputer dalam pembelajaran di sekolah?

  Bagaimanakah kita menguji prestasi pelajar dalam bahasa Inggeris?

  i) Generalisasi dan prinsip dalam sesuatu bidang.

  Mengetahui tentang skima dan corak (schemes and patterns) sesuatu,

  bagaimana idea dan fenomina disusun. Ini termasuklah generalisasi, prinsip yang digunakan dalam sesuatu bidang untuk memahami sesuatu masalah atau fenomena dalam bidang itu. Contohnya dalam ilmu ekonomi terdapat kaedah jual-beli untuk menentukan harga sesuatu barang; prinsip pembelajaran dari mudah ke lebih susah; prinsip hubungan antara guru dan murid di sekolah; prinsip pentadbiran sesuatu organisasi pernigaan.


  Mengetahui prinsip atau model berguna untuk menerang, menghurai, meramal atau menentukan arah atau tindakan yang sesuai. Misalnya hukum ‘permintaan dan penawaran’ sesuatu produk yang mempengaruhi harga sesuatu produk; hukum lebih banyak latihan lebih cekap;

  j) Teori dan struktur pengetahuan

  Ini aras ‘abstract formulations’ yang tinggi. Mengetahui dan dapat mengingat kembali teori dan struktur ilmu dalam bidang tertentu, misalnya teori-teori penting dalam biologi, fizik, psikologi, ekonomi, sosiologi, geografi, dan sebagainya. Dalam psikologi pembelajaran terdapat teori ‘stimulus-respon’, teori getalt, teori motivasi Maslow. Apakah teori yang kamu pelajari dalam geografi, ekonomi, fizik dan biologi?

  Dalam menentukan apakah yang harus diajar bagi sesuatu mata pelajaran atau sesuatu topik, analisis kandungan topik berdasarkan klasifikasi ‘pengetahuan’ di atas berguna, supaya berbagai aspek dan aras ‘pengetahuan’ dalam topik itu akan diliputi.

  Lampiran 2

  Contoh susunan langkah-langkah ringkas pengajaran mengikut Gagne

  Anda hendaklah menanggap ini sebagai contoh saja. Langkah-langkah pengajaran anda haruslah lebih terperinci.

  Dalam Bab 12 buku Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.), Gagne mengemukakan susunan langkah-langkah pengajaran berikut berdasarkan teori hieraki kemahiran kognitifnya.

  Mata Pelajaran Geografi: Tingkatan 4

  Topik: Banjir

  Pelajaran 1: (40 minit)

  Langkah 1. Menarik perhatian pelajar – contohnya, menunjukkan gambar;

  Langkah 2. Menentukan objektif pengajaran – beri soalan untuk pelajar mencari jawapan “Apakah sebab berlakunya banjir….”; “Apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengatasi berlakunya banjir…” Pelajar dan guru bersoal-jawab untuk menentukan objekif pelajaran dan projek mereka.

  Pelajaran 2: (40 minit)

  Langkah 3. Ulangkaji pelajaran yang lalu. Bersoal-jawab dan menunjukkan tempat-tempat yang selalu berlaku banjr di sesuatu tempat yang dipelajari dalam pelajaran yang lalu.

  Langkah 4. Beri stimulus. Misalnya, beri rangka untuk berbincang; misal beri satu contoh untuk membuat peta minda yang berfokuskan kepada ‘cara-cara mengatasi banjir.’

  Langkah 5. Bimbing pelajar belajar. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan: satu kumpulan empat orang. Setiap kumpulan membuat peta mindanya tentang cara-cara mengatasi banjir. Guru beri bimbingan kepada kumpulan jika mereka menghadapi masalah.

  Langkah 6. Perhatikan prestasi atau hasil kerja pelajar. Guru mengawasi perbincangan murid dalam kumpulan.

  Langkah 7. Beri maklum balas. Dari jawapan murid, atau dari hasil kerja murid, guru dapat menilai proses pembelajaran murid; guru memberi komen sama ada murid berada dalam arah yang betul, dan beri pujian.

  Pelajaran 3 (80 minit)

  Langkah 8. Murid bentang kepada kelas hasil kerja peta minda mereka. Guru dan murid lain memberi komen dan buat penilaian dan tunjuk cara membuat pembetulan.

  Langkah 9. Kukuhkan hasil pembelajaran murid. Suruh setiap murid menulis, menghuraikan lagi beberapa cadangan mereka tentang cara mengatasi banjir.

  Langkah 10. Murid menulis laporan mengikut kumpulan.

  Buat sequens langkah-langkah pengajaran

  • Pendekatan pengajaran masteri
  • Pendekatan pengajaran berasaskan-maslah (problem-based learning)
  • Pendekatan inkuiri-terpimpin

  Saturday, January 5, 2008

  TUGASAN 2 : 40 MARKAH

  TUGASAN 2: 40 Markah

  Tugasan ini mempunyai 2 Bahagian, yang berkaitan.

  Tugasan 2 ini boleh dibuat dalam kumpulan 3-4 orang. Tugasan ini hendaklah dibuat sebagai satu kesatuan. Tarikh penyerahan tugasan ini ialah pada akhir minggu ke 10.

  Bahagian 1.

  1. Pilih satu topik atau sub-topik untuk mengajar 3 – 4 unit pelajaran berturutan dalam mata pelajaran yang anda akan mengajar di sekolah menengah atau sekolah rendah. Misalnya anda boleh memilih topik ‘pelaburan’ dalam mata pelajaran Perdagangan atau Ekonomi bagi Tingkatan 4.

  Topik ini boleh dipilih berdasarkan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku teks dan buku rujukan mata pelajaran berkenaan.

  2. Buat ringkasan konsep, idea utama, teori, prosedur, kemahiran dan fakta penting berkaitan dengan topik itu dalam satu atau dua peta konsep atau carta.

  Tulis sumber-sumber rujukan dari mana kamu mendapat isi atau kandungan topik ini.

  3. Bagi topik yang anda pilih, buat nota isi / kandungan topik ini mengikut jenis dan ’aras pengetahuan’ dan kemahiran (berdasarkan klasifikasi ’knowledge’ dalam Taksonomi Bloom) sebagai panduan untuk kamu mengajar kepada pelajar.

  a) Fakta spesifik (specific facts)

  b) Istilah (terminology)

  c) Cara atau kaedah membuat sesuatu

  (knowledge of ways and means of dealing with specifics)

  d) Kelaziman atau adat (conventions)

  e) Trend dan turutan

  (knowledge of trends and sequences)

  f) Klasifikasi dan kategori

  (knowledge of classifications and categories)

  g) Kriteria

  h) Kaedah penyelidikan (methodology).

  i) Generalisasi dan prinsip dalam sesuatu bidang.

  j) Teori dan struktur pengetahuan

  Sungguh pun terdapat 10 jenis dan ’aras pengetahuan’ mengikut Taksonomi Bloom, sesuatu topik itu mungkin mengandungi hanya beberapa jenis dan aras pengetahuan yang penting yang guru ingin beri tekanan, misalnya dalam sesuatu topik itu guru ingin menekankan

  Beberapa fakta penting

  1. Beberapa istilah atau konsep penting
  2. Cara atau prosedur membuat sesuatu (misalnya membuat peta, carta atau rajah; cara menulis laporan); dan dengan itu kemahiran-kemahiran penting berhubung dengan prosedur ini yang perlu pelajar menguasai.
  3. Klasifikasi dan kriteria membuat klasifikasi
  4. Prinsip dan teori berhubung dengan topik itu.

  (Huraian tentang jenis, aras dan klasifikasi ’pengetahuan’ ini adalah seperti yang dilampirkan)

  Bahagian 2:

  1. Menulis kenyataan objektif dan contoh soalan ujian berdasarkan enam (6) aras taksonomi Bloom, berhubung dengan topik dan kandungan yang anda huraikan dalam Bahagian 1.

  Dengan berpandukan kandungan topik dalam Bahagian 1, anda hendaklah

  a) menulis satu kenyataan objektif bagi setiap 6 aras taksonomi Bloom bagi topik itu.

  b) serentak dengan itu, bagi setiap kenyataan objektif, anda hendaklah menulis soalan yang sesuai untuk menguji pelajar sejauh mana mereka mencapai objektif itu.

  Ini akan menjadi objektif pengajaran topik anda itu.

  Contohnya:

  Objektif (aras pengetahuan): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menyenaraikan........ .......dan pelajar dapat memberi contohnya.

  Soalan: Nyatakan tiga contoh...........

  Objektif (aras analisis): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat membezakan antara xx, yy dan zz.

  Soalan: Dengan menggunakan data berikut, bezakan antara xx dan yy dan zz.

  2. Pendekatan pengajaran

  Guna dua (2) pendekatan yang berlainan berikut untuk mengajar topik di atas, bagi mencapai objektif pengajaran anda dalam 3 – 4 unit pelajaran yang berturutan (sequential).

  a) Pendekatan pembelajaran masteri,

  dan sama ada

  b) Pendekatan ‘berasaskan-masalah’ (problem-based approach),

  atau

  c) Pendekatan inkuiri – terpimpin (guided-inquiry method)

  Turutan atau sequens langkah-langkah pengajaran bagi pendekatan masteri berbeza dengan sequens Pendekatan berasaskan-masalah atau Pendekatan inkuiri-terpimpin.

  (Ertinya: Objektif dan kandungan topik sama, tetapi pendekatan pengajaran adalah dua pendekatan yang berlainan )

  Bagi setiap pendekatan di atas (iaitu Pendekatan pembelajaran masteri; dan (a) Pendekatan ‘berasaskan-masalah’ (problem-based approach), atau (b)Pendekatan inkuiri-terpimpin, nyatakan sequens atau turutan langkah-langkah pengajaran guru dan aktiviti pelajar untuk mengajar topik itu dan kandungannya supaya meliputi keenam-enam aras taksonomi Bloom.


  Tugasan Kursus KPD 2053 Pedagogi Pendidikan,

  TUGASAN 1 (10 markah): Tugasan ini boleh dibuat secara individu atau berdua.

  Bahagian A: Masuk ke Laman Web ‘Creative Teaching’ atau rujuk buku dan cari satu penulisan tentang kaedah/teknik pengajaran kreatif yang anda minat. Buat peta minda sebagai ringkasan tentang teknik ini. Buat ulasan dan cadangan bagaimana teknik ini akan anda guna dalam pengajaran satu topik dalam mata pelajaran pengkhususan anda. Buat ulasan dan cadangan anda ini dalam bentuk persembahan ’power-point’. Sila hantar tugasan anda besertakan salinan artikel berkenaan.

  Bahagian B: Pilih satu konsep di bawah. Buat rujukan sekurang-kurangnya satu artikel dalam bahasa Inggeris dalam internet atau dalam buku atau jurnal. Buat peta minda untuk meringkaskan artikel itu. Buat ulusan bagaimana konsep atau pendekatan ini berguna untuk pengajaran anda. Buat ulasan dan cadangan anda ini dalam bentuk persembahan ’power-point’. Sila hantar tugasan anda besertakan salinan artikel berkenaan.

  Sila sertakan kedua-dua tugasan (dan salinan artikel) Bahagian A dan B dalam CD juga, pada akhir minggu ke 4.

  Konsep atau tajuk: Carl Rogers nondirected teaching, smart school (in Malaysia), mastery learning, cooperative learning, problem-based learning, constructivism, inquiry teaching, inductive teaching, Ausubel’s advance organizer, open classrooms, formative and summative evaluation, accelerated learning, project method.

  Pembentangan: Pelajar akan dikehendaki membentang Tugasan mereka (sama ada Tugasan 1 atau 2, atau sebahagian darinya), mengikut arahan pensyarah, dan markah akan diberi berdasarkan kualiti pembentangan itu.

  KUMPULAN G DEWAN KULIAH K 8.00-11.00 MALAM HARI KHAMIS